1. Korzystanie  ze Strony internetowej jest możliwe przez 24 godziny na dobę i 7 dni w     tygodniu.
2. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na Stronie internetowej. Użytkownicy mogą w     dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i     odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
3. Podane na Stronie internetowej informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
4. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony internetowej, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
-urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,  
-poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript.
5. Korzystanie z Strony internetowej może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika     kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

§2.Zamawianie usług
Strona internetowa nie umożliwia zamawiania usług.

§3.Formularz kontaktowy
1. Usługodawca udostępnia podstawową funkcjonalność, jaką jest formularz kontaktowy.
2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy.
3. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Strony     internetowej, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
§4. Warunki korzystania z Artykułów bezpłatnych
1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników na odległość i za pośrednictwem Strony     internetowej, usługę bezpłatnego udostępnienia Artykułów.
2. Przedmiot usługi stanowi bezpłatne udostępnienie przez Usługodawcę Artykułów     zamieszczonych w obszarze Strony internetowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią na odległość.
3. Udostępnienie Artykułów odbywa się za pośrednictwem Strony internetowej.

§5. Newsletter
1.
Usługodawcy udostępnia możliwość zapisu na newsletter, polegający na przesyłaniu     informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
2. Aby  zamówić opcję newsletteru, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu     udostępnionym przez Usługodawcę na Stronie internetowej. Warunkiem     prawidłowego zamówienia opcji newsletteru jest podanie adresu e-mail     Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w     celu świadczenia tej opcji i zawarcia umowy w jej przedmiocie. Przed     wysłaniem formularza zamówienia opcji newsletteru, poprzez zaznaczenie     właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż     wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach     marketingowych przez Usługodawcę. Usługodawca     informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w     szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy     użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt     powyższy może być cofnięta w każdej chwili. Wysłanie     formularza zamówienia opcji newsletteru do Usługodawcy następuje przy użyciu     funkcjonalności Strony internetowej i za jej pośrednictwem. Umowa o     świadczenie opcji newsletteru zostaje zawarta na czas nieoznaczony w     chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę     newslettera. Wypowiedzenie     umowy o świadczenie opcji newsletteru może zostać dokonane bez podania     przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności     Strony internetowej lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku     dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a     także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do     Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§6. Postępowanie reklamacyjne
Zgłoszenie     reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres     pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu     formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Usługodawca     rozpoznaje reklamacje z tytułu świadczonych usług w terminie 14 dni od     daty zgłoszenia Usługodawca     poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji     drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta     lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji. Konsument     posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów     rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: złożenie skargi za     pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w     sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz     zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

§7.   Przetwarzanie danych oraz plików cookies
Informacje  o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się     w Polityce prywatności i plików cookies Strony internetowej. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Strony internetowej.

§8.   Warunki licencyjne dotyczące zawartości Strony internetowej


Usługodawca  udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Strony internetowej     nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Strony internetowej, z zachowaniem niniejszych     warunków. Nazwa, projekt graficzny, struktura, kod źródłowy lub skompilowany Strony     internetowej, strony internetowe służące do jej obsługi oraz wszelkie     dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Strony     internetowej, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin     oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem     usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.     Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do     Strony internetowej ani żadnych utworów stanowiących jej część, ani     uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami     autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Strony internetowej i korzystania     z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w     warunkach licencyjnych. Prawo do     używania Strony internetowej i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na     następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia     telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i     wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i     czasie przez siebie wybranym. Użytkownik     nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich     części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać     zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach     autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać     utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego     lub normy etyczne i moralne. Licencja     jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna,     a obowiązuje w stosunku do całości Strony internetowej i powiązanych z nią     utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu     integralności Strony internetowej. Publikując     w obszarze Strony internetowej dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz     Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej     terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na     następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze Strony     internetowej, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia     telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i     wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i     czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania     sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze Strony     internetowej. Użytkownik     przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Strony     internetowej lub za jej pośrednictwem, treści:   bezprawnych,  mogących      wprowadzić w błąd innych Użytkowników,

naruszających  dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,  powszechnie      uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w      szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie      narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do      rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.  Usługodawca     jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają     postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§9.    Warunki obowiązywania i zmian regulaminu
Regulamin     wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na Stronie     internetowej. Zmiana     Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa, a także z     powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń     realizowanych przez Usługodawcę. Zmiana     Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na Stronie internetowej. Usługodawca     publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze Strony internetowej,     nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego     nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez     udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na Stronie internetowej. Usługodawca     wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku     związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

§10.  Postanowienia końcowe
Znaczenie     pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w     części opisującej definicje użyte w Regulaminie. Usługodawca     nie ponosi odpowiedzialności za:   przerwy w      prawidłowym funkcjonowaniu Strony internetowej lub nienależyte      świadczenie usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników      niebędących Konsumentami,  przerwy w      prawidłowym funkcjonowaniu Strony internetowej lub nienależyte      wykonywanie usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami,      spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie      podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy usługi,  korzyści      utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.  W     przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy     Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem     niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności     dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za     właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby     Usługodawcy. W stosunku     do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów     niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku,     gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo     właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania     sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia     Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika     będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa     powszechnie obowiązującego. W stosunku     do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z     przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje     się te przepisy. W     przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne,     okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień     Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać     będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by     ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§11.  Definicje użyte w regulaminie Artykuł to utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, udostępniony w obszarze Serwisu w całości albo częściowo, w celu umożliwienia Użytkownikom odpłatnego uzyskania dostępu do jego treści.
Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Strony internetowej.
Strona internetowa to strona internetowa, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL: hps-plus.pl
Usługodawca to Patryk Jedynak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PATRYK JEDYNAK, z siedzibą w Rąbieniu AB(95-070) przy ul. Karmelowa 7, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7322188438 oraz REGON 368973996, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Strony internetowej. Z Usługodawcą można sięs kontaktować przy użyciu adresu e-mail: patryk@modern-view.pl
Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi.