Polityka prywatności

1. Korzystanie  ze Strony internetowej jest możliwe przez 24 godziny na dobę i 7 dni w     tygodniu.
2. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na Stronie internetowej. Użytkownicy mogą w     dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i     odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
3. Podane na Stronie internetowej informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
4. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony internetowej, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
-urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,  
-poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript.
5. Korzystanie z Strony internetowej może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika     kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

§2.Zamawianie usług
Strona internetowa nie umożliwia zamawiania usług.

§3.Formularz kontaktowy
1. Usługodawca udostępnia podstawową funkcjonalność, jaką jest formularz kontaktowy.
2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy.
3. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Strony     internetowej, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
§4. Warunki korzystania z Artykułów bezpłatnych
1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników na odległość i za pośrednictwem Strony     internetowej, usługę bezpłatnego udostępnienia Artykułów.
2. Przedmiot usługi stanowi bezpłatne udostępnienie przez Usługodawcę Artykułów     zamieszczonych w obszarze Strony internetowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią na odległość.
3. Udostępnienie Artykułów odbywa się za pośrednictwem Strony internetowej.

§5. Newsletter
1. 
Usługodawcy udostępnia możliwość zapisu na newsletter, polegający na przesyłaniu     informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
2. Aby  zamówić opcję newsletteru, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu     udostępnionym przez Usługodawcę na Stronie internetowej. Warunkiem     prawidłowego zamówienia opcji newsletteru jest podanie adresu e-mail     Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w     celu świadczenia tej opcji i zawarcia umowy w jej przedmiocie. Przed     wysłaniem formularza zamówienia opcji newsletteru, poprzez zaznaczenie     właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż     wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach     marketingowych przez Usługodawcę. Usługodawca     informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w     szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy     użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt     powyższy może być cofnięta w każdej chwili. Wysłanie     formularza zamówienia opcji newsletteru do Usługodawcy następuje przy użyciu     funkcjonalności Strony internetowej i za jej pośrednictwem. Umowa o     świadczenie opcji newsletteru zostaje zawarta na czas nieoznaczony w     chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę     newslettera. Wypowiedzenie     umowy o świadczenie opcji newsletteru może zostać dokonane bez podania     przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności     Strony internetowej lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku     dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a     także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do     Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§6. Postępowanie reklamacyjne
Zgłoszenie     reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres     pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu     formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Usługodawca     rozpoznaje reklamacje z tytułu świadczonych usług w terminie 14 dni od     daty zgłoszenia Usługodawca     poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji     drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta     lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji. Konsument     posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów     rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: złożenie skargi za     pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w     sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz     zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

§7.   Przetwarzanie danych oraz plików cookies
 Informacje  o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się     w Polityce prywatności i plików cookies Strony internetowej. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Strony internetowej.

§8.   Warunki licencyjne dotyczące zawartości Strony internetowej


Usługodawca  udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Strony internetowej     nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Strony internetowej, z zachowaniem niniejszych     warunków. Nazwa, projekt graficzny, struktura, kod źródłowy lub skompilowany Strony     internetowej, strony internetowe służące do jej obsługi oraz wszelkie     dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Strony     internetowej, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin     oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem     usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.     Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do     Strony internetowej ani żadnych utworów stanowiących jej część, ani     uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami     autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Strony internetowej i korzystania     z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w     warunkach licencyjnych. Prawo do     używania Strony internetowej i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na     następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia     telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i     wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i     czasie przez siebie wybranym. Użytkownik     nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich     części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać     zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach     autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać     utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego     lub normy etyczne i moralne. Licencja     jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna,     a obowiązuje w stosunku do całości Strony internetowej i powiązanych z nią     utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu     integralności Strony internetowej. Publikując     w obszarze Strony internetowej dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz     Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej     terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na     następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze Strony     internetowej, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia     telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i     wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i     czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania     sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze Strony     internetowej. Użytkownik     przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Strony     internetowej lub za jej pośrednictwem, treści:   bezprawnych,  mogących      wprowadzić w błąd innych Użytkowników,